Garść odpowiedzi na najważniejsze pytania

Fundacja ma siedzibę w Warszawie. Obecnie grupy lokalne Wiary i Tęczy działają w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku / Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu. Ponadto w Rzeszowie, gdzie obecnie nie ma grupy, wyznaczona jest osoba do kontaktu dla wszystkich, którzy chcą uzyskać wsparcie lub dowiedzieć się czegoś o Wierze i Tęczy. 

WiT wychodzi z założenia, że oparte na miłości związki jednopłciowe oraz związki osób transpłciowych są źródłem dobra i powinny być zaakceptowane w społeczeństwie i w każdym Kościele. Wyrażamy też pełne wsparcie dla rodzin zakładanych przez osoby LGBT, także tych, które wychowują dzieci.

Jak wiemy, obecnie Kościół rzymskokatolicki i duża część innych Kościołów chrześcijańskich wzywa osoby LGBT do życia w samotności. Często też przedstawiciele tych Kościołów namawiają je do „leczenia”, popierają grupy prowadzące tak zwaną „terapię” reparatywną. Wiara i Tęcza stoi na stanowisku, że w przyszłości Kościoły zmienią zdanie na ten temat, a jako swoje zadanie widzi przyśpieszanie tego procesu poprzez dialog z osobami duchownymi oraz świeckimi.

Wiara i Tęcza w żadnym razie nie jest Kościołem ani związkiem wyznaniowym. Bardzo wielu uczestników WiT jest wyznania rzymskokatolickiego, ale są w niej też prawosławni, protestanci oraz przedstawiciele innych wyznań. Grupa ma charakter ponadwyznaniowy i ekumeniczny – przeznaczona jest dla ludzi z różnych wspólnot chrześcijańskich, a także poszukujących i niewierzących. Pozostaje także otwarta dla członków rodzin oraz przyjaciół osób LGBT, którzy podzielają jej założenia ideowe.

Celem WiT nie jest tworzenie alternatywy dla Kościołów. Przeciwnie, istotnym elementem jej działalności jest pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w poszczególnych wspólnotach wyznaniowych wszystkim tym, którzy pragną w nich pozostać. Nie zmienia to faktu, że WiT wspiera także osoby poszukujące odpowiednich dla siebie wspólnot chrześcijańskich, jak również te, które nie czują potrzeby przynależności do żadnej z nich. Podstawową zasadą pozostaje szacunek do indywidualnych wyborów w tym zakresie. 

Wiara i Tęcza jest z założenia otwarta na przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich, którzy chcą podejmować dialog z osobami LGBT oraz przyjmują do wiadomości i szanują jej ideowe założenia. W związku z tym rozwijane są kontakty zarówno z wykazującymi taką chęć duchownymi różnych Kościołów (w tym księżmi rzymskokatolickimi), jak i z duchownymi innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w większym lub mniejszym stopniu otwartych na osoby nieheteroseksualne.

Przez wieki liczni chrześcijanie zmagali się z konfliktem pomiędzy wiernością własnemu rozumowi i sumieniu a posłuszeństwem wobec nauczania swojego Kościoła. Dotyczyło to wielu tematów, które dziś już nie są kontrowersyjne (np. teoria Kopernika, teoria ewolucji, zakaz sekcji zwłok, prawa kobiet, stosunek do Żydów i judaizmu). Jak wiemy, oficjalne stanowisko Kościołów odnośnie do tych zagadnień ulegało z czasem zmianie. Wiara i Tęcza wierzy, że w przyszłości Kościoły (w tym Kościół rzymskokatolicki) zmienią swoje podejście do osób LGBT. Zresztą wiele Kościołów (głównie protestanckich) już skorygowało swoje nauczanie w tej dziedzinie, m.in. błogosławiąc związki jednopłciowe czy zezwalając, by osoby homoseksualne, biseksualne czy transpłciowe pełniły funkcje duchownych. 

Takie grupy istnieją na całym świecie już od końca lat 60. ubiegłego wieku. W krajach Zachodu, takich jak USA czy Wielka Brytania, od lat prężnie działają rzymskokatolickie duszpasterstwa osób LGBT (przykładowo Dignity, New Ways Ministry). W swoich założeniach programowych Dignity pisze: Nadejdą czasy, gdy katoliccy geje, lesbijki, biseksualni i transpłciowi będą afirmowani i doświadczać będą godności przez integrację swojej duchowości z seksualnością i jako ludzie miłowani przez Boga będą w pełni uczestniczyć we wszystkich aspektach życia Kościoła i społeczeństwa

Podobne grupy działające w Europie skupione są w Europejskim Forum Chrześcijańskich Grup LGBT (EuroForum), którego Fundacja Wiara i Tęcza jest członkiem. Przedstawiciele Wiary i Tęczy uczestniczą też w spotkaniach Forum Chrześcijan LGBT Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Ponadto Wiara i Tęcza jest współzałożycielem powołanego w październiku 2015 r. w Rzymie Global Network of Rainbow Catholics (Światowa Sieć Tęczowych Katolików). Jest to organizacja parasolowa skupiająca kilkadziesiąt katolickich grup LGBT z całego świata.

Wiara i Tęcza przyjmuje do wiadomości, że istnieje rozdźwięk między obecnym oficjalnym stanowiskiem Kościoła rzymskokatolickiego a jej postulatami odnośnie do osób LGBT. Mimo to, grupa od samego początku przywiązuje dużą rolę do współpracy z duszpasterzami różnych wyznań, a więc także rzymskokatolickimi. Wiąże się to z tym, że duża część osób skupionych wokół WiT-u to rzymscy katolicy, którzy odnajdują lub chcą odnaleźć swoje miejsce właśnie w tym Kościele. 

Mimo że Kościół rzymskokatolicki nie prowadzi w Polsce oficjalnego duszpasterstwa dla osób LGBT akceptujących swoją orientacje psychoseksualną lub tożsamość płciową, Wiara i Tęcza od samego początku rozwija regularne kontakty z duchownymi rzymskokatolickimi. WiT dysponuje kontaktami do księży rzymskokatolickich, u których osoby nieheteroseksualne mogą odbyć rozmowę duszpasterską lub przystąpić do sakramentu pokuty bez obawy o niezrozumienie lub zranienie. Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są potencjalnym zainteresowanym indywidualnie, po wcześniejszej rozmowie. 

Pamiętając o swoim ekumenicznym charakterze, Wiara i Tęcza prowadzi także dialog i współpracę z duchownymi Kościołów protestanckich, prawosławnych i innych wspólnot chrześcijańskich. 

Z przyjemnością odpowiemy
na wszystkie Twoje pytania!