Fundacja Wiara i Tęcza powstała 17 sierpnia 2018 r., jednak jej korzenie sięgają okresu znacznie wcześniejszego.

Przed Wiarą i Tęczą

Początki idei emancypacji chrześcijan homoseksualnych w Polsce sięgają roku 1969. Po śmierci Jerzego Zawieyskiego, prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej, a jednocześnie geja, o którego orientacji seksualnej wiedziano w środowisku kościelnym, postulat duszpasterstwa osób homoseksualnych stawiała w kręgach inteligencji katolickiej publicystka Anna Morawska. Przez lata postulatu tego nikt jednak nie podjął. Działalność na rzecz chrześcijan LGBT+ zainaugurowała dopiero założona w 1994 r. w Warszawie Ekumeniczna Grupa  Lesbijek  i  Gejów Chrześcijan (w różnych momentach nosiła ona nazwę Exodus lub Berith). Organizacja, działająca przy Lambdzie Warszawa, uruchomiła telefon zaufania dla wierzących osób LGBT+, organizowała rekolekcje, prowadziła też współpracę międzynarodową. Niestety w 2007 r. zakończyła swoją działalność.

Powstanie
Wiary i Tęczy

Przez kilka lat społeczność chrześcijan LGBTQ nie miała swojej platformy organizacyjnej. W dniu 7 listopada 2010 r. z inicjatywy Artura Kapturkiewicza i Agnieszki Wiciak powstała nieformalna Grupa Polskich Chrześcijan LGBTQ „Wiara i Tęcza”. Stworzono stronę internetową, wkrótce też zaczęły się odbywać pierwsze spotkania w Krakowie, Poznaniu, a następnie także w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i Katowicach. W różnym okresie działały też grupy we Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Olsztynie, a także grupa Kujawy, obejmująca Toruń, Bydgoszcz i Grudziądz.

W dniu 29 lipca 2018 r. działacze grupy podjęli decyzję o powołaniu Fundacji Wiara i Tęcza, która przejęła cele wcześniejszej grupy nieformalnej i kontynuuje jej działalność w nowych ramach prawnych. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 13 sierpnia 2018 r.

Współpraca międzynarodowa

W Europie Zachodniej i USA grupy działające na rzecz emancypacji chrześcijan LGBTQ istnieją już od końca lat 60. Organizacje te sprzeciwiają się dyskryminacji osób LGBT w Kościołach i związkach wyznaniowych oraz domagają się afirmatywnego stosunku do homoseksualności, biseksualności i transpłciowości.

Europejskie organizacje tego typu skupione są w Europejskim Forum Chrześcijan LGBT. Współpracę z Forum podjęła już polska grupa Berith, która w dniach 1-4 maja 2001 r. w Otwocku gościła roczną konferencję Forum. Wara i Tęcza, najpierw jako grupa nieformalna, a później jako Fundacja, jest członkiem Forum od 2011 r. Przedstawiciele Wiary i Tęczy uczestniczą też w spotkaniach Forum Chrześcijan LGBT Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Ponadto Wiara i Tęcza jest współzałożycielem powołanego w październiku 2015 r. w Rzymie Global Network of Rainbow Catholics. Jest to organizacja parasolowa skupiająca kilkadziesiąt katolickich grup LGBT z całego świata.

Na zdjęciu: s. Jeannine Gramick

Amerykańska zakonnica o polskich korzeniach. W latach 70. zaczęła tworzyć duszpasterstwo dla osób homoseksualnych. W roku 1977 powołała istniejącą do dziś organizację „New Ways Ministry”, jedno z pierwszych na świecie katolickich duszpasterstw LGBT. Obecnie jest członkinią katolickiej wspólnoty Sióstr Loretto.

Współpraca
z Kościołami

Wiara i Tęcza podkreśla, że jej celem nie jest tworzenie alternatywy dla Kościołów chrześcijańskich (w tym dla największego w Polsce – rzymskokatolickiego). Przeciwnie, istotnym elementem jej działalności jest pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w poszczególnych Kościołach wszystkim tym, którzy pragną w nich pozostać. Nie zmienia to faktu, że Fundacja wspiera także osoby poszukujące odpowiednich dla siebie wspólnot chrześcijańskich, jak również te, które nie czują potrzeby przynależności do żadnej z nich. Podstawową zasadą pozostaje szacunek do indywidualnych wyborów w tym zakresie.

Powołaliśmy do życia fundację, aby jeszcze skuteczniej realizować nasze cele​

Wspieranie rodzin osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transpłciowych.

Działania na rzecz integracji społecznej i ochrony zdrowia osób LGBT+ oraz stworzenia środowiska przyjaznego osobom LGBT+ oraz ich bliskim, szczególnie w społecznościach ludzi wierzących.
Wzmacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród chrześcijan, poszanowania dla godności i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób LGBT+ oraz ich bliskich.
Przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji, nietolerancji i wykluczeniu, w szczególności ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, religię lub jej brak, wyznanie lub bezwyznaniowość, stan zdrowia, niepełnosprawność, bezdomność, status ekonomiczny.

Prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, zwiększającej tolerancję wobec osób LGBT+, a także ich bliskich.

Podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, badawczych, wydawniczych i tłumaczeniowych, na rzecz ochrony praw człowieka oraz funkcjonowania w społeczeństwie i Kościołach chrześcijańskich osób LGBT+, a także ich bliskich.

Organizowanie spotkań związanych z celami Fundacji, w tym konferencji, warsztatów, szkoleń, rekolekcji, wyjazdów, obozów oraz grup pomocowych i samokształceniowych.

Rozwijanie idei społeczeństwa obywatelskiego, rozwój świadomości obywatelskiej, promowanie wolontariatu, aktywności obywatelskiej, postaw obywatelskich i współpracy dla dobra społeczeństwa.

Działalność na rzecz rozwoju świadomości i aktywności wiernych w Kościołach chrześcijańskich.

Poradnictwo obywatelskie w stosunku do wierzących osób LGBT+, a także ich bliskich, zwłaszcza tych pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub osobistej.

Promowanie tradycji religijnej różnorodności i tolerancji oraz wolności religijnej wszystkich osób, w tym osób LGBT+, a także ich bliskich.

Działania na rzecz zbliżenia i wzajemnego poznania różnych chrześcijańskich tradycji i Kościołów, w otwartości na współpracę z osobami innych religii i wszystkimi ludźmi dobrej woli.