Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Fundacja Wiara i Tęcza informuje, iż:

 1. Administratorem Pana_i danych osobowych jest Fundacja Wiara i Tęcza z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591 Warszawa, (KRS 0000744541, NIP 7010841590, REGON 38101128000000); e-mail: fundacja@wiaraitecza.pl
 2. Pani_a dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami Fundacji, których szczegółowy opis znajduje się w Statucie Fundacji dostępnym na stronie internetowej Fundacji: www.wiaraitecza.pl
 3. Pani_a dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą tego wymagały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, wyrokiem sądu itp.
 4. Pani_a dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia działań wynikających z prowadzonej inicjatywy. W szczególności:
  • w przypadku danych związanych z prowadzeniem przez Fundację newsletterów – dane są przechowywane do momentu wycofania zgody.
  • w przypadku danych związanych z korespondencją mejlową, a także w przypadku danych wolontariuszy – dane są przechowywane przez okres 6 lat, chyba że występują przesłanki prawne do dłuższego ich przechowywania.
  • w przypadku danych pozyskanych w związku z rekrutacją wolontariuszy – dane są trwale usuwane po zakończeniu rekrutacji.
  • w przypadku danych pozyskanych w związku z organizacją rekolekcji i / lub innych wydarzeń zamkniętych, dane są przechowywane do momentu wysłania komunikacji podsumowującej dane wydarzenie, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od jego zakończenia.
   Okres przetwarzania danych we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
   Dane przechowywane ze względu na uzasadniony interes Fundacji, usuwane lub anonimizowane są w momencie wycofania zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. jeśli Fundacja Wiara i Tęcza przetwarza Pan_i dane, to ma Pan_i następujące prawa:
  • prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
  • prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych osobowych
  • prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
  • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 6. podanie przez Pana_ią danych osobowych było dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, w każdej chwili może Pan_i zażądać ich usunięcia bez podania przyczyn. W przypadku przetwarzania danych osobowych na cele rekrutacji wolontariuszy Fundacji brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością włączenia w proces rekrutacji.
 7. Pani_a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej, nie stosujemy profilowania. Dane osobowe subskrybentów co do zasady nie są udostępniane odbiorcom danych.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Zarząd Fundacji Wiara i Tęcza