Polityka płatności

Regulamin płatności

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Strona internetowa – strona internetowa Fundacji Wiara i Tęcza dostępna pod adresem www.wiaraitecza.pl;

Fundacja – Fundacja Wiara i Tęcza z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefan Batorego nr 18, lok. 108, 02-591, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000744541, NIP 7010841590, REGON 81011280,;

Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki dokonywania darowizn

Darczyńca – Użytkownik będący: osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który przekazał Darowiznę;

Serwisy pośrednictwa finansowego:

Tpay.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN – wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com

paynow.pl, mElements Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00- 850) przy ul. Prostej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696,

Darowizna – środki pieniężne stanowiące darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji;

Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej Fundacji.

2. Postanowienia ogólne

Strona internetowa www.wiaraitecza.pl stanowi wyłączną własność Fundacji Wiara i Tęcza.

Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje na temat działania strony internetowej wiaraitecza.pl na adres email: fundacja(@ małpa)wiaraitecza.pl

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

Każdy Użytkownik wpłacający darowiznę jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.

3. Darczyńcy

Darczyńcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać darowizny poprzez stronę internetową wiaraitecza.pl.

4. Przekazywanie Darowizn

Wpłaty na rzecz Fundacji mogą być dokonywane za pośrednictwem przelewu, za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przekazu pocztowego lub innej formy przekazu pieniężnego na rachunek bankowy Fundacji.

Środki pieniężne wpłacane na cele Fundacji stają się własnością Fundacji. Środkami dysponuje Zarząd Fundacji.

Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Fundacja.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka Prywatności dostępnym pod adresem: https://wiaraitecza.pl/polityka-prywatnosci/

6. Reklamacje

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji (lub odstąpienia od umowy) w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, a także wykonywaniem usług przez Fundację.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Fundacji: fundacja(@małpa)wiaraitecza.pl wpisując w tytule „Reklamacja”.

Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji.

W przypadku zwrotu darowizny Operator płatności nie zwraca prowizji.

Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez strony trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te strony trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług udostępnionych przez te podmioty.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wiraitecza.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od 17.05.2024 r.