Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Z woli następujących fundatorów indywidualnych:

1. Michaił Czerniak (…)

2. Marcin Dzierżanowski (…)

3. Marta Magdalena Gładkowska (…)

4. Patryk Paweł Jakubowski (…)

5. Barbara Kapturkiewicz (…)

6. Łukasz Dawid Kluge (…)

7. Tomasz Konieczny (…)

8. Beata Alicja Majewska (…)

9. Paweł Tadeusz Preś (…)

10. Zuzanna Maria Witulska (…)

11. Robert Piotr Witzling (…)

zwanych dalej Fundatorami;

Została ustanowiona fundacja o nazwie Fundacja Wiara i Tęcza, zwana dalej Fundacją.

 § 2

1. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacjazostała ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 lipca 2018 r. przez notariusza Anitę Hnatyszyn w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Alei Niepodległości nr 35 lokal 4 (Repertorium A Nr 2082/2018).

3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Władz Fundacji.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 6

Fundacja może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na język angielski: Faith and Rainbow Foundation.

Rozdział II. 

Cele i sposoby działania Fundacji

§ 7

Cele Fundacji:

1. Działalność na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, która zwiększa tolerancję wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, a także ich bliskich.

2. Przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji, nietolerancji i wykluczeniu, w szczególności ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, religię lub jej brak, wyznanie lub bezwyznaniowość, stan zdrowia, niepełnosprawność, bezdomność, status ekonomiczny.

3. Wzmacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród chrześcijan, poszanowania dla godności i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, a także ich bliskich.

4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka oraz funkcjonowania w społeczeństwie i Kościołach chrześcijańskich osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, a także ich bliskich.

5. Propagowanie i działania na rzecz ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, a także ich bliskich.

6. Działania na rzecz stworzenia środowiska przyjaznego osobom homoseksualnym, biseksualnym, transpłciowym, a także ich bliskim, w obrębie społeczeństwa, szczególnie w społecznościach ludzi wierzących.

7. Wspieranie rodzin osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transpłciowych.

8. Działalność na rzecz integracji społecznej i ochrony zdrowia osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, a także ich bliskich.

9. Rozwijanie idei społeczeństwa obywatelskiego, rozwój świadomości obywatelskiej, promowanie aktywności obywatelskiej, postaw obywatelskich i współpracy dla dobra społeczeństwa.

10. Działalność na rzecz rozwoju świadomości i aktywności wiernych w Kościołach chrześcijańskich.

11. Działania na rzecz zbliżenia i wzajemnego poznania różnych chrześcijańskich tradycji i Kościołów, w otwartości na współpracę z osobami innych religii i wszystkimi ludźmi dobrej woli.

12. Promowanie tradycji religijnej różnorodności i tolerancji oraz wolności religijnej wszystkich osób, w tym osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, a także ich bliskich.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej związanej z celami Fundacji.

2. Organizowanie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań dotyczących celów Fundacji.

3. Organizowanie, wspieranie lub zlecanie działalności edukacyjnej dotyczącej celów Fundacji.

4. Organizowanie spotkań związanych z celami Fundacji, w tym konferencji, warsztatów, szkoleń, rekolekcji, wyjazdów, obozów oraz grup pomocowych i samokształceniowych związanych z celami Fundacji.

5. Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami, instytucjami państwowymi, a także chrześcijańskimi Kościołami i związkami wyznaniowymi.

6. Rozwijanie wolontariatu.

7. Działalność wydawniczą i tłumaczeniową.

8. Poradnictwo obywatelskie w stosunku do wierzących osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, a także ich bliskich, zwłaszcza tych pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub osobistej.

9. Współpracę z innymi organizacjami polskimi i zagranicznymi o zbliżonych celach.

§ 9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości jest przeznaczany na cele statutowe.

2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu. W uchwale Rady o podjęciu działalności gospodarczej Rada wskazuje jej zakres powołując się na kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Rozdział III. Majątek i przychody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z tej kwoty 1000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczony jest na działalność gospodarczą.

§ 11

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

– darowizn, spadków, zapisów,

– dotacji i subwencji od osób prawnych,

– zbiórek publicznych,

– majątku fundacji,

– odsetek i lokat bankowych

– działalności gospodarczej, jeśli zostanie podjęta.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3W toku działalności Fundacji zakazane jest:

a.  udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

Rada Fundacji

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, uchwałodawczych, nadzorczych i kontrolnych.

2. Rada Fundacji składa się z Fundatorów. Mają oni status Stałych Członków Rady, którzy zasiadają pw Radzie na czas nieoznaczony.

3. Członkami Rady mogą też być osoby dokooptowane do Rady większością 2/3 głosów członków Rady.

4. Kadencja dokooptowanego członka Rady trwa 2 lata. W przypadku jego ponownego wyboru do Rady, pozostali Członkowie Rady mogą mu nadać status Stałego Członka Rady.

5. Decyzja o nadaniu statusu Stałego Członka Rady podejmowana jest jednomyślnie przez wszystkich pozostałych Członków Rady.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Członek Rady może zostać wykluczony z jej składu jednomyślną decyzją wszystkich pozostałych Członków Rady.

7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

– dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

– utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

– odwołania, o którym mowa w § 13 ust. 6,

– śmierci członka,

– upływu kadencji Członka Rady, który nie ma statusu Stałego Członka.

– stwierdzonej przez Przewodniczącego Rady sytuacji, gdy w ciągu dwóch lat członek Rady nie brał udziału w żadnym posiedzeniu Rady Fundacji oraz nie powiadomił pisemnie Rady o przyczynach swojej nieobecności, pomimo że był skutecznie powiadamiany o dacie i miejscu takich posiedzeń.

7. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8. Członek Rady może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 14

1. Rada przyjmuje Deklarację Programową. Musi być ona zgodna z polskim prawem oraz niniejszym statutem, w szczególności celami i zasadami Fundacji określonymi w rozdz. II.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady wybiera ona Zarząd.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu. Członkowie Rady mogą być wybierani do Zarządu, ale na czas zasiadania w Zarządzie, tracą oni status Członka Rady. Status ten odzyskują w momencie zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie.

4. Rada Fundacji powołuje i odwołuje swojego Przewodniczącego.

5. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Obrady te zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 15

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym – co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Jeśli statut nie przewiduje inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

3. Kwalifikowana większość 2/3 głosów wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawach:

a. likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,

b. zmian w statucie z zastrzeżeniem § 15 ust. 4 lit. c.,

c. dokooptowania Członka Rady,

d. odwołania Zarządu lub jego pojedynczych członków przed upływem kadencji,

e. podjęciu decyzji na wniosek Zarządu o prowadzeniu działalności gospodarczej,

4. Rada podejmuje decyzję jednomyślnie w sprawach:

a. nadania Członkowi Rady statusu Stałego Członka Rady (z zastrzeżeniem, że w głosowaniu nie bierze udziału osoba, której to dotyczy),

b. wykluczenia Członka Rady (z zastrzeżeniem, że w głosowaniu nie bierze udziału osoba, której to dotyczy),

c. zmian w statucie dotyczących Rozdziału II (Cele i Zasady działania Fundacji)

d. uchwalania i zmiany Deklaracji Programowej Fundacji.

5. Posiedzenia Rady są protokołowane.

§ 16

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. uchwalenie Deklaracji Programowej Fundacji,

2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

3. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

4. decydowanie o podjęciu i zaniechaniu działalności gospodarczej,

5. powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa,

6. podejmowanie decyzji o kooptacji Członków Rady,

7. wykluczanie Członka Rady,

8. nadawanie statusu Stałego Członka Rady,

9. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

10. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

11. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Zarząd Fundacji

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na dwuletnią kadencję.

3. Według uznania, Rada może także powierzyć członkom Zarządu funkcje: wiceprezesa i skarbnika.

4. Funkcję w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Radę Fundacji.

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba pozostająca z Członkiem Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

7. Członek Zarządu powołany w trakcie kadencji pełni swą funkcję do końca kadencji całego Zarządu.

8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:

– kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

– realizacja celów statutowych,

– sporządzanie planów pracy i budżetu,

– ustalanie warunków przetwarzania przez Fundację danych osobowych oraz prowadzenie stosownej dokumentacji ich przetwarzania wymaganej przepisami obowiązującego prawa.

– sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

– reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

– zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

– nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,

– przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

– wnioskowanie do Rady o zmianę statutu,

– wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji,

– wnioskowanie do Rady o podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej.

2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

3. Zarząd składa organom administracji publicznej stosowne sprawozdania i informacje w przypadkach, w których wymagają tego przepisy prawa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 21

1. Do składania oświadczeń wiedzy i woli w imieniu Fundacji (z zastrzeżeniem ust. 2), w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Prezes działający łącznie z jednym członkiem Zarządu.

2. W sprawach dotyczących zwykłego zarządu, w tym podpisywania umów z wolontariuszami oraz zaciągania zobowiązań majątkowych do 1000 zł (jednego tysiąca złotych), oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes, informując o tym niezwłocznie Zarząd.

Rozdział V. 

Organy doradcze

§ 22

1. Zarząd Fundacji może powołać organy doradcze, w szczególności Komitet Doradczy.

2. Członkowie Komitetu Doradczego są powoływani i odwoływani przez Zarząd.

3. Komitet Doradczy jest organem doradczo-opiniującym w stosunku do Władz Fundacji. Jego opinie nie są wiążące dla Władz Fundacji.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Jeśli zmiana dotyczy Rozdz. II statutu (celów i zasad działania Fundacji), wymagana jest jednomyślna decyzja Rady przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do sprawowania nadzoru nad działalnością Fundacji.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Statut Fundacji Wiara i Tęcza